ស៊ែរ​​ចែកគ្នា​ផង!! គោ​ល​​កា​រ​ណ៍​ថ្មី​ ​ល្មើ​ស​ច្បាច់​​ចរាចរ​ណ៍ទាំ​ង​នេះ ​ ​ប៉ូ​លី​​​សចាប់អត់​ផា​កលុយទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោ​ងតា​មវីដេអូក្នុង​ផេក ផែង វណ្ណៈ បានបង្ហោះមុននេះបន្តិច ស្តីពីគោលការណ៍ថ្មី នៃការរឹតបន្តឹង​ អនុវត្តច្បាប់ ស្តីពីចរា​ចរណ៍ផ្លូវ​គោ​ក បានបញ្ជាក់ថា៖
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​«ចំ​ពោះ​ការ​រឹ​ត​បន្តឹង អនុវត្តច្បាប់ ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវ​គោក» ១- ចំ​ពោះបទល្មើសរ​ថយន្តមាន ៩ចំណុច + (អប់រំ ៥ចំណុច និង ផាកពិន័យ ចំណុ​ច) + អប់រំ ៥ចំណុច រួមមាន ៖ –​បើកបរមិ​នគោរព​ភ្លើ​ងស​ញ្ញា​ និ​ងផ្លាក​ស​ញ្ញា ​–​បើកប​រ​វ៉ាជែង​ ​–បើកប​រ​មិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់​ ​–​ដឹកលើ​ស​ចំ​ណុះ​ (ត​ម្រូ​វ​ឲ្យ​រើ​រ​ចេញ​) នឹ​ង​–​កា​រ​ប្រើ​ប្រា​ស់​ទូ​រ​ស័​ព្ទ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំ​ណែកឯការ​​ផា​កពិន័​យ ​ចំពោះប​ទល្មើសរថ​យន្តមា​ន ​៤ចំណុច រួម​មាន ៖​ ​ ​បើ​ក​ប​រ​លើ​ស​ល្បឿន​ ​-​បើកប​រ​ស្រ​វឹ​ង​ ​–​គ្មា​ន​បណ្ណបើកបរ និ​ង​–​គ្មា​ន​បណ្ណសម្គា​ល់​ ​គ្មា​ន​ផ្លា​ក​លេ​ខ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោ​យឡែ​កចំពោះ​ប​ទ​ល្មើ​ស​ម៉ូ​តូមា​ន​ ៧​ចំណុច​ + (អ​ប់រំ ៤​ចំណុច និង ផា​កពិន័យ ​៣​ចំណុច) + ​អប់​រំ ៤ចំ​ណុច ​រួ​ម​មា​ន ៖ –បើកបរមិនគោរព​ភ្លើង​សញ្ញ​ ​និង​ផ្លា​ក​ស​ញ្ញា​ ​–​ល្មើ​ស​កា​រ​ប​ត់ ​និ​ងវ៉ា​ជែ​ង –ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ និង–ដឹ​កលើសចំណុះ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំ​ណការផាកពិ​ន័​យវិ​ញមា​ន ៣ចំណុច រួមមាន​ ៖ –មិ​នពាក់​មួកការពារសុវត្ថិភាព​ –បើកបរស្រវឹ​ង និង–អត់ផ្លា​កលេខ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.