កាន់តែបញ្ឆេះហើយ!! រុស្ស៊ី ជ្រើសរើសយុ.ទ្ធជនរាប់ពាន់នាក់របស់ប្រទេសមួយនេះសម្រាប់ត្រៀមប្រយុ.ទ្ធនៅអ៊ុយក្រែន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(បេរូត)៖ រុស្ស៊ីបានចុះបញ្ជីយុ.ទ្ធជនចំនួន ៤០,០០០នាក់ ពី កងទ័ពស៊ីរី និងកងជីវពលសម្ព័ន្ធមិត្ត ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការ ដាក់ពង្រាយប្រយុ.ទ្ធនៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេស អ៊ុយក្រែន។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។ក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស និងសកម្មជន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស៊ីរីបាននិយាយថា ក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយយោ.ធាស៊ីរី មន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងកងជីវពលសម្ព័.ន្ធមិត្តបានបង្កើតការិយាល័យចុះឈ្មោះមួយ នៅក្នុងតំបន់កាន់កា.ប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របស់ខ្លួន។លោក Rami Abdel Rahman ជា ប្រធាន ក្រុម ឃ្លាំ មើលដែល មាន មូលដ្ឋាន នៅ ចក្រភព អង់គ្លេស បាន និយាយ ថា «មក ទល់ ពេល នេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជាជន ស៊ីរី ជាង ៤០,០០០នាក់ បាន ចុះ ឈ្មោះ ប្រយុ.ទ្ធ ជាមួយ រុស្ស៊ី ក្នុង ប្រទេស អ៊ុយក្រែន »។គួរបញ្ជាក់ថា កាលពីសប្តាហ៍មុន វិមានក្រឹមឡាំងបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រកាសថា អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍ ក្នុងការចូលរួមប្រយុ.ទ្ធជាមួយកងទ័.ពរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះរួមទាំងយុ.ទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្តពីប្រទេសស៊ីរីផងដែរ៕ប្រភព៖Fresh News

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.