ខា.តបង់ធ្ង.ន់.ធ្ង.រណាស់!! ទំហំទឹកប្រាក់ ខូ.ចខា.តហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ អ៊ុយក្រែន ក្នុង ស ង្គ្រា-មលុ.កលុយពី រុស្ស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ធនាគារពិភពលោកបាននិយាយថា ការប៉ាន់ប្រមាណពីការខូ ច ខា ត រូបវ័ន្តចំពោះអគារ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនពី ស ង្គ្រា ម លុ ក លុ យ របស់រុស្ស៊ីបានឈានដល់ប្រហែល ៦០ ពាន់លានដុល្លារហើយ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការប៉ាន់ប្រមាណនេះ មិនរាប់បញ្ចូលការចំណាយលើសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងកើនឡើងនៅសង្រ្គាមបច្ចុប្បន្ននោះទេ ។ លោក David Malpass ប្រធានធនាគារពិភពលោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា ចំនួនទឹកប្រាក់នេះនឹងបន្តកើនឡើង ដោយសារ ស ង្រ្គា ម នៅតែបន្ត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនោះ នៅក្នុងសុន្ទរកថាតាមរយៈវីដេអូទៅកាន់សន្និសីទនោះ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក៏បាននិយាយផងដែរថា ប្រទេសរបស់លោកត្រូវការប្រាក់ប្រមាណ ៧ ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយខែ ដោយសារតែការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលនេះ និងរាប់រយពាន់លានដុល្លារដើម្បីកសាងឡើងវិញនូវអ្វីៗទាំងអស់នេះនៅពេលក្រោយ” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Zelensky បានស្នើឲ្យប្រទេសដែលបាន ដា ក់ ទ ណ្ឌ ក ម្ម និងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ី ប្រើប្រាស់លុយនោះដើម្បីជួយកសាងអ៊ុយក្រែនឡើងវិញក្រោយ ស ង្គ្រា ម និងដើម្បីទូទាត់ការ ខា ត ប ង់ ដែ ល រ ង គ្រោះ ដោយប្រទេសដទៃទៀត ៕ប្រភព ៖ BBC

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.