សម្តេច ស ខេង ផ្អាកការងារមន្ត្រីខាងឆែកឆេរផលិតផលក្លែងក្លាយ ព្រោះធ្លាយរឿងធ្វើស៊ី

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ អគ្គាធិការដ្ឋាននៃ.ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានធ្វើលិខិតមួយ.ច្បាប់គោរពជូន សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង.មហាផ្ទៃ ដើម្បីស្នើសុំគោលការណ៍ផ្អាក.ការងារបណ្តោះអាសន្ន ចំពោះលោក.ឧត្តមសេនីយ៍ទោ ទូច យុទ្ធា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការប្រយុ.ទ្ធប្រឆាំ.ងផលិតផលក្លែងក្លា.យដែលប.ង្កគ្រោះថ្នា.ក់ហា.និភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពសង្គម ហៅកាត់ថា (គ.ប.ផ.ក) ខណៈលេ.ចធ្លាយរឿង.មិនប្រក្រតីជាច្រើន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមលិខិតធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី.២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ដែល CEN ទើបទទួលបាន.នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ នេះ បានរៀបរាប់ថា អគ្គាធិការដ្ឋាន បានទទួលចំណារ.ឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្ដេចក្រឡាហោម លើលិខិតចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ស្ដីពីសំណើសុំគោល.ការណ៍អង្កេតស្រាវជ្រាវករណីភាពមិនប្រក្រតី.របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ ទូច យុទ្ធា ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងលិខិត.បន្តថា ដូច្នេះដើម្បីឲ្យតម្លាភាព សមភាពនិងទ.ប់ស្កា.ត់ស.កម្មភាពថ្មីទៀត ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូន.ភាគីទាំងសងខាងបាន.ត្រឹមត្រូវ និងដោយគ្មានការគាប.ស.ង្កត់.ណាមួយពីភាគីទាំងពីរ , អគារធិការដ្ឋាន សូមគោរព.ស្នើសុំ.គោល​ការណ៍.ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី សម្តេចក្រឡាហោម ដើម្បីផ្អា.កការងារបណ្ដោះអាសន្នចំ.ពោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ ទូច យុទ្ធា មួយរយៈរហូតការអង្កេតស្រា.វជ្រាវត្រូវប.ញ្ចប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីសំណើរខាង.លើបានដាក់ជូន នៅពេលនេះ សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង បានចាររួចរាល់.ហើយ គឺ «ឯកភាព» សម្រេចផ្អាកការងារបណ្តោះអាសន្ន ចំពោះលោក.ឧត្តមសេនីយ៍ទោ ទូច យុទ្ធា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមប្រភពបានបង្ហើប.ឲ្យដឹងថា លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ ទូច យុទ្ធា បានលេ.ចនូវភាពមិនប្រក្រត្រីជាច្រើន ក្នុងការចុះបង្ក្រាបផលិតផលក្លែ.ងក្លា.យ កន្លងមក រហូតធ្វើអោយ.ក្រុមអ្នក.រកស៊ី ចេញមកប្តឹង.ជាបន្តបន្ទាប់ ទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដើម្បីស្នើអោយមានការស៊ើបអង្កេត៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.