ឃើញហើយសែនអាណិត!! ធ្វើសន្ដិសុខយាមបណ្ដើរ មើលមេរៀនបណ្ដើរ ដើម្បីរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព និងការសិក្សា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
សន្តិសុខឯកជន​វ័យក្មេងម្នាក់ បានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់​បណ្ដាញសង្គមជាច្រើន អាណិត និង​កោតសរសើរ​ចំពោះ​ការខិត​ខំប្រឹងប្រែង​រៀនសូត្រ ខណៈកំពុងយាមម៉ូតូ និងរថយន្តឲ្យគេ នៅទីតាំងមួយកន្លែង​ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ។ កត់មេរៀនបណ្ដើរ ក្រោក​ទៅ​រយ៉ែឡានឲ្យគេបណ្ដើរ ដើម្បីរកប្រាក់មក​ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
រូបថត​របស់​សន្តិសុខ​ខាងលើ ត្រូវបាន​គេចែកចាយ​លើ​បណ្ដាញសង្គម​ហ្វេសប៊ុក​កាល​ពីយប់​ថ្ងៃ​ទី ៦ ឧសភា ឆ្នាំ២០២២ អមជាមួយ​សំណេរ​សរសើរ និង​ជូនពរ​ថា «ប្អូនគេ ប្អូនខ្ញុំ ជីវិតត្រូវតស៊ូ ពិតជាអាណិត និងសរ​សើរប្អូន សួរគាត់ថាខំរៀនចឹង​ឆ្នាំប្រឡងមែនអូន? គាត់ឆ្លើយ៖ បាទចែ! សូមជូនពរប្អូនប្រឡង​ជាប់ និងមាន​អនាគតល្អ»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ក្រោយ​ពី​រូបថត និង​សំណេរ​ទាំងនេះ​ផ្សព្វផ្សាយ​ចេញទៅ មហាជន​នៅ​ក្នុង​ពិភពអនឡាញ​បាន​សម្ដែង​ទឹក​ចិត្ត​អាណិត​អាសូរ និង​ផ្ដល់​កម្លាំង​ចិត្ត​ពីចម្ងាយ​ឲ្យ​គ្រប់​ៗគ្នា។ ​ពួក​គេ​ក៏ចង់​ដឹង​ស្ថានភាព​ជីវិត​សន្តិសុខ​រូបនេះ​ផងដែរ ថា​មាន​ការ​លំបាក​យ៉ាង​ណា ទើប​ចេញ​មក​ធ្វើការ​ស៊ីឈ្នួល​ទាំង​វ័យក្មេង និង​វ័យ​កំពុង​ចង់​សិក្សា​ដូច្នេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
បន្តិច​ក្រោយ​មក ក៏​មាន​អ្នក​ស្គាល់​សន្ដិសុខ និង​ខ្លះ​ជា​មិត្តភ័ក្ដិ​បាន​ចេញ​មុខ​មក​អះអាង​ប្រាប់​ថា រូប​គេ​ជាសិស្ស​សាលារៀននៅវិទ្យាល័យ​ហ៊ុនសែនប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ ថ្នាក់ 12c²។ គាត់ធ្វើការសន្តិសុខនេះ​ចាប់ពីម៉ោង ៦ល្ងាចដល់ ៦ព្រឹក​ហើយត្រូវមក​រៀនពេល​ព្រឹកបន្តទៀត​ និងពេលថ្ងៃគាត់​បាន​សម្រាក ១ម៉ោងទៅ ២ម៉ោង​ត្រូវ​មករៀន​គួរបន្ថែម​ទៀត ពេល​ខ្លះគាត់មិនបានសម្រាក​ពេញមួយថ្ងៃ​ក៏​មាន​។ 071 303 13 15 នេះជាលេខ​របស់គាត់​ផ្ទាល់ ឈ្មោះ​ បញ្ញា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Song Jekyo៖ «គា​ត់​ជាមិត្តរួម​ថ្នាក់ខ្ញុំ គាត់ត្រូវទៅ​ធ្វើការនៅគីឡូលេខ៩ ដោយដើរថ្មើរជើងពីទួល​សង្កែទៅម៉ោង 5-6 យាមរហូតដល់​ម៉ោង ៥ភ្លឺមកវិញត្រូវម​ករៀន​ម៉ោង៦ រៀនបណ្ដើរងោកបណ្ដើរ។ គាត់រកលុយ​ត្រូវបង់ថ្លៃផ្ទះផង ជូនម្ដាយផង លុយថ្ងៃទឹក​ភ្លើង ការហូបចុកផង និងថ្លៃរៀនផង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
គឺគាត់រ៉ាប់រងតែ​ម្នាក់ឯង (ថ្ងៃមុនទូរសព្ទ​គេលួចទៀត​ពេលដេក​មួយ​ភាំង​ពេល​យាម ទូរសព្ទបង់រំលោះ​មិនទាន់​ហើយ​គេលួច​បាត់)។ គាត់មិនដែលយក​របស់អ្នកដទៃ​ សូម្បីតែមិត្តរួមថ្នាក់​ជួយ​ក៏មិនយក ទាល់​តែបង្ខំទើប​គាត់ទទួល សូមបងៗដែលចិត្តល្អ​ជួយឧបត្ថម្ភជាកង់​ធម្មតាមួយក៏បាន សម្រាប់ឲ្យគាត់ងាយ​ស្រួលទៅ​ធ្វើការ»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Real Borors៖ «បានមើលរូបភាព អានអត្ថបទ និងចូល​អាន Comments រួចហើយ​រំជួលចិត្ត ទឹកភ្នែក​រលីងរ​លោង ជីវិត​គឺជាការត​ស៊ូអ៊ីចឹង​ឯង។ អ្នកខ្លះគ្រួសារ​មានលទ្ធភាព​ហើយ តែមិនប្រឹង​ប្រែង​រៀន​សូត្រទេ បែរ​ជាទៅប្រព្រឹត្ត​អំពើដែល​សង្គមស្អប់ខ្ពើម។ ចំណែកប្អូនប្រុស ទោះបីជាគ្រួសារខ្វះលទ្ធភាព​ក៏ដោយក៏ប្អូន​មិនបោះបង់ចោល​ការសិក្សា សុខចិត្តធ្វើការជា​សន្តិសុខពេលយប់ ពេលថ្ងៃមកសិក្សា​ដោយរ៉ាប់រង​គ្រួសារផង និងខ្លួនឯងផង។ សង្ឃឹមថា នឹងមានសប្បុរសជនអ្នក​មានចិត្តសប្បុរសធម៌​ជួយទំនុកបម្រុងប្អូន​ដើម្បីឲ្យបាន​រៀន​បន្តទៀតផងចុះ។ ជូនពរប្អូនឲ្យមាន​សុខភាពល្អ និងជោគជ័យ​នៅថ្ងៃខាងមុខ»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.