កុំលាក់ចំណេះ កុំ​ត្រែះ​គំនិត សូម​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ចូល​រួម​លុប​បំបាត់​ការ​រិះគន់ និង​ការ​ទិតៀន​គ្នា​ក្នុង​ន័យ​អវិជ្ជមាន! ពួកយើង​គួរតែ​ចេះ​ណែនាំ​គ្នា ចែក​រំលែក​ចំណេះ​ដឹង និង​គំនិត​ល្អៗ​ដល់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​នៅ​ក្នុង​សង្គម។

Comments are closed.