ខ្ញុំមិនល្អឥតខ្ចោះ អ្នកក៏មិនល្អឥតខ្ចោះ ខ្ញុំធ្លាប់ខុស អ្នកក៏ធ្លាប់ខុស ខ្ញុំមិនចង់ខុស អ្នកក៏មិនចង់ខុស ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេបន្ទោស អ្នកក៏មិនចង់ឲ្យគេបន្ទោស បើនេះជាការពិតហើយនោះ ខ្ញុំនិងអ្នកមិនត្រូវបង្កើតសេចក្ដីទុក្ខអោយគ្នា មិនត្រូវចាប់កំហុសគ្នា មិនត្រូវឈ្លោះគ្នាឡើយ ព្រោះទាំងនេះជាឬសគល់នៃសេចក្ដីទុក្ខអោយយើងទាំងអស់គ្នា។

Comments are closed.