ទេ…មិនមែនជាត្រីទេ,វាជាសាច់,ឆ្ងាញ់ណាស់

いいえ。さかなじゃありません。にくです。おいしいですか。
iie.sakanajaarimasen.nikudesu.oishiidesuka.
អ៊ីអ៊ិ,សាក់កាណាចាក់អារីម៉ាសិន,ន៊ិគឹដ៊ិសឹ,អយស៊ីដ៊ិសឹកាក់

Comments are closed.