បាទ,ចាស,ខ្ញុំគឺជាសិស្សសាកលវិទ្យាល័យអារីសូនា

ええ。アリゾナだいがくのがくせいです。
ee..Arizona daigaku no gakuseidesu.
អ៊េ…អារីស៊ូណាដាយហ្គាក់គឹណុហ្គាក់គឹស៊ិដ៊ិសឹ

Comments are closed.