ប្រធាន៖ របាំបុរាណខ្មែរត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីសម្បត្តិមនុស្សជាតិនៅថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៣។ ចូរបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសនៃរបាំនេះ។

Comments are closed.