ពាក្យសម្តី​លើក​ទឹក​ចិត្ដ​មួយ​ម៉ាត់​ក្នុង​គ្រា​បរាជ័យ គឺ​មាន​ន័យ​ជាង​ពាក្យ​សរសើរ​រាប់​ម៉ាត់​​ក្នុង​គ្រា​​ជោគ​ជ័យ​ទៅ​​ទៀ​ត​។

Comments are closed.