មាន​ឧបសគ្គ​ត្រូវតែ​ប្រឈមមុខ(លម្អិតនៅខាងក្នុង)

នៅ​ពេល​​យើង​​​​ព្យាយាម​ជំនះ​បញ្ហា វា​ក៏​រលាយ​បាត់​ទៅ។ ដូច្នេះ​ហើយ​ត្រូវ​រៀន​ពី​ភាព​បរាជ័យ និង​បង្កើត​ភាព​ជោគជ័យ​ដោយ​ស្ងាត់ស្ងៀម

Comments are closed.