លុយ​មិនមែន​សុទ្ធតែ​ជា​គោលដៅ​​

លុយ​មិនមែន​ជា​​គោលដៅ​ទេ។ គោលដៅ​គឺ​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​រីកចម្រើន វិវត្ត​ទៅ​មុខ កាន់តែ​មាន​ការ​ប្រកួតប្រជែង ឈរ​នៅ​ទីតាំង​ផ្សេង​គ្នា បង្កើត​ក្រុមការងារ​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​មួយ​នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​

Comments are closed.