សេចក្ដីសោកសង្រេង គឺជាសេចក្ដីទុក្ខដែលកើតចេញពីការមិនទទួលយកការពិតនូវអ្វីដែលបានបាត់បង់ហើយនោះផ្ទុយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិ។

Comments are closed.