អំណោយ​ មិន​អាច​រំដោះ​ភាព​ក្រីក្រ​បាន​ទ។ មានតែ​ការងារ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​អាច​លុប​បំបាត់​ភាព​ក្រីក្រ​បាន

Comments are closed.