ព្យាបាលផ្លូវចិត្ត​របស់​អ្នក​ជំងឺ ជួនកាល​វា​សំខាន់​ជាង​ការ​ព្យាបាល​ជំងឺ​របស់​ពួកគាត់​ទៅ​ទៀត!

ដើម្បីជ្រើសរើសបានគ្រូពេទ្យល្អ គឺយើងត្រូវជ្រើសតាំងពីថ្ងៃចូលរៀនដំបូងមកម្លេះ។ ចង់ធ្វើពេទ្យ
ព្រោះតែចង់ព្យាបាល ព្រោះតែចង់ជួយគេ មិនមែនព្រោះតែដើម្បីរកចំណូលមួយមុខនោះទេ។

Comments are closed.