តើបឹងទន្លេសាបមានព្រុំប្រទល់ជាប់ខេត្តណាខ្លះ?

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង,​ ខេត្តកណ្ដាល, ខេត្តកំពង់ធំ,​ ខេត្តពោធិសាត់, ខេត្តស្ទឹងត្រែង

Comments are closed.