តើប្រទេសណាដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ាន ?

ប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅក្នុងអាស៊ានគឺឥណ្ឌូណេស៊ី(២៣៧,៥១២,៣៥២នាក់) (២០០៨) ។

Comments are closed.