សម្តេច បានប្រកាសថា បើអ្នកណាពូកែ សូមទៅយកកម្ពុជាក្រោមដោយខ្លួនឯងទៅ សម្តេចនឹងជួយធ្វើ ក្ដារមឈូ.ស និងក.ប់ស.ពឱ្យ ព្រោះតែហេតុផលនេះ(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(មានវីដេអូ) សម្តេច បានប្រកាសថា បើអ្នកណាពូកែ សូមទៅយកកម្ពុជាក្រោមដោយខ្លួនឯងទៅ សម្តេចនឹងជួយធ្វើ ក្ដារមឈូ.ស និងក.ប់ស.ពឱ្យ ព្រោះតែហេតុផលនេះ..

សម្តេចហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈថា បើអ្នកណាពូកែ ទៅយកកម្ពុជាក្រោមដោយខ្លួនឯងទៅ លោកនឹងជួយធ្វើក្តារមឈូ.សតម្កល់ស.ពឲ្យ ពីព្រោះកម្ពុជាក្រោមមិនមែនបាត់ប..ង់នៅក្នុងជំនាន់ សម្តេចធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្តេចមានប្រសាសន៍ថា “កម្ពុជាក្រោមបាត់ តាំងពីខ្ញុំមិនទាន់កើត ឪពុកខ្ញុំបន្តកើត រឿងអីមកអោយខ្ញុំទៅយក អ្នកណាពូកែ សូមអញ្ជើញទៅ ហើយខ្ញុំជួយក្នុងការធ្វើក្ដារមឈូ..សនិងក.ប់ខ្មោ..ចអោយ”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៣ នាព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២នេះ សម្តេចហ៊ុនសែនអះអាងដោយចោទជាសំណួរថា ហេតុអ្វីបានជាចង់ឲ្យលោកទៅយក កម្ពុជាក្រោមមកវិញនោះ? ព្រោះអីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបានបាត់បង់តាំងពីលោកមិនទាន់កើតម្ល៉េះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបន្តថាបើអ្នកណាពូកែ ចង់បានកម្ពុជាក្រោមមកវិញនោះ លោកសូមឲ្យពួកគេទៅយកខ្លួនឯងទៅ រូបលោកនឹងជួយធ្វើក្តារមឈូ.សតម្កល់ស.ពឲ្យផងដែរ ដោយថារឿងកម្ពុជាក្រោមនេះ លោកបាននិយាយតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៥ និង១៩៩៦ មកម្ល៉េះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះ ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានអ្នកចូលខមម៊ិនលើហ្វេសប៊ុករបស់លោក ដោយស្នើឲ្យលោកលើកទ័ពទៅយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្តេច ហ៊ុនសែន លើកឡើងទៀតថា ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជារឿងអតីតកាលដែលបានកន្លងទៅផុតយូរណាស់មកហើយ សូម្បីតែពិភពលោកក៏បានគូសផែនទីរួចទៅហើយដែរ ពាក់ព័ន្ធនឹងការហោះហើរយន្តហោះលើដែនអាកាស ក៏បានកំណត់ត្រឹមត្រូវ ហើយថាព្រំដែនកម្ពុជាមាននៅតែប៉ុណ្ណឹងទេ។ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.