ទីបំផុត!! ជនសង្ស័-យ ចាប់ឆ្កែ Husky ធ្វើម្ហូ​​ប ត្រូវបានបញ្ចូ-នទៅតុលា-ការ ហើយ មានចំនួនរហូតដល់ទៅ

អត់ទុ-កយូរទេ ទីបំផុត ជនសង្ស័-យ ចាប់ឆ្-កែ Husky ធ្វើម្ហូ​​ប ត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងបញ្ចូនទៅតុលា-ការ ហើយ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ គេឃើញម្ចាស់ឆ្-កែ ពូជ ហាស្គី (Husky)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅខេត្ត-កំពត បានធ្វើ-ការ Live រៀបរាប់ទំាងទឹ-កភ្នែ-កសស្រា-ក់ -ក្រោយដឹងថា ឆ្កែរបស់ខ្លួន ចំនួន៣ នា-ក់ ត្រូវបានគេសម្លាប់ យ-កទៅធ្វើជាអាហារ។​ ម្ចា​​ស់ឆ្កែ បានបញ្ជា-ក់បន្ថែមនៅ-ក្នុងហ្វេសប៊ុ-កឈ្មោះ “សំអាង-ការ ស្រីម៉ៅមង្គល” ថា “-កូនអើយ -កូនទៅចោលម្តាយហើយ ទាំង-កូន ម្នា-ក់ ទាំង ចៅ ជាតិនេះ-កូន រស់ជាមួយម៉ែ ត្រឹមពេលខ្លះ ណាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាតិ-ក្រោយសូមជាមនុស្សរស់-ក្បែរម៉ែរហូតណា-កូន ម្តាយ ម៉ែទទួលយ-កមិនបានទេ”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខាងហ្វេសប៊ុ-កដដែលខាងលើបានបញ្ជា-ក់បន្ថែមទៀតថា “-កូនខ្ញុំ ស្លា​​ប់ 3 នា​​-ក់ មេ​​ម្នា-ក់ ឈ្មោះ HaTaRi ពោះ ធំ 1 ខែ និង-កូន 2 ទៀត ដូឌឺ និង ឌូឌូ”។ មិនទាន់ដាច់អាល័យ ម្ចាស់ឆ្កែ បង្ហូរទឹ-កភ្នែ-ក រួចប្រាប់ថា “សូមដួងវិញ្ញាណ-កូនចាប់ជាតិថ្មីជាមនុស្ស ប៉ានឹងរងចាំ -ការត្រលប់របស់-កូនទាំង3 វិញ HaTaRi DuDi DuDu”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ចាស់ឆ្កែ -ក៏បានរៀបរាប់ទាំងទឹ-កភ្នែ-កប្រាប់សារព័ត៌មាន -ក្នុងស្រុ-កមួយបន្ថែមថា “HaTaRi ហ្នឹង ខ្ញុំទិញពីគេ រយៈពេល៣ឆ្នាំហើយ ខ្ញុំទិញពីថៃ តម្លៃ 400 ដុល្លារ ខ្ញុំចិញ្ចឹមវាម-កអាចរយៈពេល ប្រហែល៣ឆ្នាំហ្នឹងហើយ ខ្ញុំមើលថែវាល្អិតល្អន់មែនទែន ២ខែមុនហ្នឹងវា

ពោះធំសម្រាលបាន-កូន៤ តែខ្ញុំចែ-កឲ្យគេ ១, -ក្នុងម៉ោង ៩ហ្នឹង ខ្ញុំបានបាត់ឆ្កែ ខ្ញុំស្រែ-កសួរម៉ា-ក់ថាបាត់ឆ្កែទៀតហើយ ខ្ញុំ-ក៏បានទា-ក់ទងទៅប្រាប់ម៉ា-ក់ ម៉ា-ក់ប្រាប់ថា -កូនឯងទៅមើលរបងផ្ទះគេមើល របងផ្ទះគេធ្វើ -ក្រែងលោវារត់ចូល ពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ភ្លាម…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយដឹងរឿងនេះ ធ្វើឲ្យ អ្ន-កស្រឡាញ់សត្វចិញ្ចឹម មិនតិចនា-ក់ទេ ផ្ទុះ-ក្តីអាណិតខ្លោចចិត្តចំពោះម្ចាស់ឆ្កែរូបនេះ ហើយ-ក៏ខឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើរដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់អ្ន-កប្រព្រឹត្ត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អត់ទាន់អស់ទេ ស្រាប់តែមុននេះបន្តិច នាថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ ម្ចាស់ឆ្កែ បានបង្ហោះសារមួយថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីពីអ្ន-ក គឺចង់អោយអ្ន-កឯង ម-ក-ក្រាប សុំទោស-កូនខ្ញុំនៅនិងផ្នូរ សូម ស៊ែរ ស្វែងរ-ក យុត្តិធម៌ ជូន-កូនខ្ញុំទាំង 3 ផង”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រោយម-កបន្តិច ម្ចាស់ឆ្កែ -ក៏បានចេញមុខ live មួយទៀត និយាយទា-ក់ទងរឿងនេះ រួចនិយាយច្បាស់ៗថា “ខ្ញុំវែ-កមុខអ្ន-កឯងឲ្យឃើញ អ្ន-កឯង-កុំគេចខ្លួន អ្ន-កឯងត្រូវប្រឈមមុខ-ការពិត ថាអ្ន-កឯងបានធ្វើទង្វើរហ្នឹងលើ-កូនខ្ញុំ ហើយចំពោះសំណងគឺខ្ញុំអត់ទទួលយ-កទេ ខ្ញុំចង់បញ្ជា-ក់ អ៊ីចឹង អ្ន-កឯងឲ្យខ្ញុំប៉ុន្មាន -ក៏ខ្ញុំអត់ទទួលយ-កដែរ -កុំថាឡើយ…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនយូរប៉ុន្មាន នាថ្ងៃដដែលនេះ បើយោងតាមរយៈ ផេ-កផ្លូវ-ការមួយឈ្មោះ “ស្នង-ការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត-កំពត” បានប្រាប់រឿងមួយ ដែលគ្រប់គ្នាចង់បាន ដោយបញ្ជា-ក់ច្បាស់ៗថា

“សត្វ-ក៏ត្រូវតែមានយុត្តិធម៌ដែរ -ករណីចាប់ឆ្-កែ Husky ធ្វើម្ហូប ជនសង្ស័យត្រូវចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលា-ការ ។”។ ក្នុងនោះ បើមើលតាមរូបភាព ជនសង្ស័យមានសរុបទំាងអស់ គឺរហូតដល់ទៅ 9 នា-ក់ឯណោះ ពិតជាច្រើនខ្លាំងណាស់។ ដើម្បីជ្រាប -កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត សូមមើលរូបភាពខាង-ក្រោមនេះ ទំាងអស់គ្នា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.