កុំ​ជឿ​លើ​ព្រេងសំណាង(លម្អិតនៅខាងក្នុង)

“ខ្ញុំ​​មិន​ជឿ​លើ​ព្រេង​សំណាង​ច្រើន​ពេក​នោះ​ទេ។ ខ្ញុំ​ជឿ​លើ​កាលៈទេសៈ។ ខ្ញុំ​ជឿ​លើ​​សមត្ថភាព​ការងារ​របស់​ខ្ញុំ”។

Comments are closed.