កុំបោះបង់ការ​ព្យាយាម ដួល​ហើយ​ត្រូវ​ងើប​ឈរ។

កុំបោះបង់ការ​ព្យាយាម ដួល​ហើយ​ត្រូវ​ងើប​ឈរ។

Comments are closed.