ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពី «ស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅ និងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩ របស់កម្មករនិយោជិត ក្នុងវិស័យវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង ឆ្នាំ២០២០»

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.