ប្រធាធិបតីអ៊ុយក្រែនទី ៦ លោក Volodymyr Zelensky មានប្រសាសន៍ថា ខ្ញុំមិនចង់ឱ្យអ្នកដាក់រូបថតខ្ញុំក្នុងការិយាល័យរបស់អ្នកទេ ខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកដាក់រូបថតកូនៗ របស់អ្នកល្អជាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុមារភាគច្រើនជាវ័យក្មេងខ្ចីងាយនឹងប៉ះពា.ល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្ត និងឆាប់ទទួលរូបភាពភ្លើ.ងសង្រ្.គាមកាន់តែមានអារម្មណ៍ខ្លា.ចរអាថែមទៀត ដល់វ័យធំឡើង។ ពិសេសពេលឥឡូវនេះ មានប.ញ្ហាធំៗ ចំនួន ២ ទីមួយប.ញ្ហាកូវីដ ១៩ និងទីពីរ សង្រ្.គាមរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន ធ្វើឱ្យកុមារមិនបានរៀនសូត្រ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងប៉ះពា.ល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តផងដែរ។ នៅពេលដែលក្មេងៗបានឃើញទិដ្ឋភាពពីសង្រ្គា.មម្តងហើយម្តងទៀត នាំឱ្យពួកគេមានការប៉ះទង្គិ.ចផ្លូវចិត្ត”។ នេះជាការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតMeg Meeker។តាមលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Meg Meekerបានបញ្ជាក់ថា នៅពេលដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន រូបភាពនេះ ធ្វើឱ្យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្មេងៗ មើលឃើញរូបភាពសង្រ្គាមតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ និងបណ្តាញសង្គមផ្សេងៗ នាំឱ្យប៉ះពា.ល់ផ្លូវអារម្មណ៍ខ្លាំងដែរ។ ហើយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបន្តថា អ្នកជាឪពុកម្តាយត្រូវរក្សាពេលវេលាខ្លះ ដើម្បីឱ្យកូនៗ នៅកន្លែងស្.ងប់ស្ងា.ត់។ ការមើលឃើញអំពីសង្រ្.គាម និងសោកនាដកម្មមនុស្សជាតិ ក្មេងៗនៅតូចឆាប់ដក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាប់រូបភាពក្នុងខួរក្បាលខ្លាំងណាស់។”នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែន និងរុស្ស៊ី កំពុងតែបា.ញ់កាំភ្លើងដាក់គ្នាខ្លះ ឬភ្លើងសង្រ្.គាមកម្រិតតូចៗ បែបនេះ ធ្វើឱ្យខូចខាតសាលរៀន ពិកាដៃជើងដល់ក្មេង ឬមនុស្សចាស់ និងផ្លូវអារម្មណ៍កម្រិតខ្លាំងដែរ។ នៅក្នុងនាមអ្នកជាឪពុកម្តាយ ត្រូវចេះផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ លើកទឹក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចិត្តដល់កូន ដើម្បីពង្រឹងអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តឱ្យកូនៗ ឱ្យរឹងមាំ។ ពេលអ្នកជួបហេតុការណ៍សង្រ្គា.មបែបនេះ អ្នកត្រូវពន្យល់កូនឱ្យសាមញ្ញ និងស្តាប់កូននិយាយឱ្យបានច្រើន ដើម្បីផ្តល់ភាពកក់ក្តៅ និងកាត់បន្ថយផ្លូវចិត្តរបស់ពូកគេបានល្អដែរ។តាមសម្តីប្រធាធិបតីអ៊ុយក្រែនទី ៦ លោក Volodymyr Zelensky មាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសាសន៍ថា ខ្ញុំមិនចង់ឱ្យអ្នកដាក់រូបថតខ្ញុំក្នុងការិយាល័យរបស់អ្នកទេ ខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកដាក់រូបថតកូនៗ របស់អ្នកល្អជាង ហើយអ្នកត្រូវសម្លឹងមើលពួកគេ នៅពេលអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើរឿងអ្វីមួយ៕ប្រភព៖Healthy Cambodia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.