ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ទីបំផុត មេយោ .ធាមីយ៉ា .ន់ម៉ាបានប្រកាសនឹង ដោះលែ​​ .ងព លរដ្ឋប្រមាណ ៥,៦០០ នាក់ដែល …

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសថា ខ្លួននឹងដោះលែងមនុស្សប្រមាណ ៥,៦០០ នាក់ ដែលត្រូវបា នចា.ប់ខ្លួននៅអំឡុងកា រតវ៉ាប្រ ឆាំ .ងនឹ ងរ.ដ្ឋ.ប្រ. ហារ ដែ លបា នចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីខែកុម្ភៈ ដើមឆ្នាំ២០២១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោធាបាននិយាយថា ចលនានេះមានគោលបំណងធ្វើឱ្យសាធារណជនស្រួលចិត្ត និងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេចូលរួមកិច្ចខិតខំកសាងប្រទេស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ក៏បានរាយការណ៍ដែរថា ប្រជាជនមួយចំនួនត្រូវបា នដោះលែ ងខ្លះៗហើយ ក្នុងនោះមានអ្នកកាសែត ៣នាក់ ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការប្រកាសរប ស់យោ ធានេះ បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (ASEAN) បានសម្រេចចិត្តមិនអញ្ជើញមេដឹកនាំយោធាគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ មីន អ៊ុងឡាំង មកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ខ្លួន ដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ខាងមុខនេះឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកឯលោកឧត្តមសេនីយ៍ក្រោយមក បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសុន្ទរកថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថា លោកត្រៀមខ្លួនដើម្បីបន្តការចរចា អំពីការទទួ លយកបេ សកជនអាស៊ាន ដែលជាបញ្ហាដែលនាំឱ្យមានការប្រឈមមុខដា ក់គ្នារវា ងបណ្ដាសមាជិក ASEAN និងរបបយោធា៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.