ទី​ក្រុង​បុរាណ​ទាំង​១០ ដែល​មាន​វ័យ​ចំណាស់​ជាង​គេ​នៅ​លើ​ពិភព​លោក

តើ​ប្រិយមិត្ត​ Khmer Press ទាំង​អស់​ដឹង​ទេ​ថា​ទី​ក្រុង​បុរាណ​ណា​មួយ​នៅ​ក្នុង​ពិភព​លោក​យើង​នេះ​មាន​វ័យ​ចំណាស់​ជាង​គេ​? បើ​ចង់​ដឹង​ឲ្យ​កាន់​តែ​ច្បាស់​សូម​មក​តាម​ដាន​ទាំង​អស់​គ្នា​។

១. ទី​ក្រុង​បុរាណ​យេរីខូ​(Jericho)៖ កកើត​ឡើង​តាំង​ពី​៥០០០ឆ្នាំ​មុន​គ.ស​​បច្ចុប្បន្ន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ប៉ាឡេស្ទីន​។

២. ទី​ក្រុង​បុរាណ​អាហ្គូស​(Argos)៖ កកើត​ឡើង​តាំង​ពី​៥០០០ឆ្នាំ​មុន​គ.ស​​បច្ចុប្បន្ន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ក្រិក​។

៣. ទី​ក្រុង​បុរាណ​ប៊ីប្លូស​(Byblos)៖ កកើត​ឡើង​តាំង​ពី​៥០០០ឆ្នាំ​មុន​គ.ស​​បច្ចុប្បន្ន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​លីបង់​។

៤. ទី​ក្រុង​បុរាណ​អាតែន​Athens៖ កកើត​ឡើង​តាំង​ពី​៤០០០ឆ្នាំ​មុន​គ.ស​​បច្ចុប្បន្ន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ក្រិក​។

៥. ទី​ក្រុង​បុរាណ​ស៊ូសា ឬ ស៊ូ​ (Susa/Shush)៖ កកើត​ឡើង​តាំង​ពី​៤២០០ឆ្នាំ​មុន​គ.ស​​បច្ចុប្បន្ន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់​។

៦. ទី​ក្រុង​បុរាណ​ហ្គាស៊ានទេព​(Gaziantep)៖ កកើត​ឡើង​តាំង​ពី​៣៦៥០ឆ្នាំ​មុន​គ.ស​​បច្ចុប្បន្ន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​តួកគី​។

៧. ទី​ក្រុង​បុរាណ​ឡុចសឺ​(Luxor)៖ កកើត​ឡើង​តាំង​ពី​៣២០០ឆ្នាំ​មុន​គ.ស​​បច្ចុប្បន្ន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អេហ្ស៊ីប​។

៨. ទី​ក្រុង​បុរាណ​រ៉ាយ (Rayy)៖ កកើត​ឡើង​តាំង​ពី​៣០០០ឆ្នាំ​មុន​គ.ស​​បច្ចុប្បន្ន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់​។

៩. ទី​ក្រុង​បុរាណ​ប៉េរូត​(Beirut)៖ កកើត​ឡើង​តាំង​ពី​៣០០០ឆ្នាំ​មុន​គ.ស​​បច្ចុប្បន្ន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​លីបង់​។

១០. ទី​ក្រុង​បុរាណ​ដាម៉ាស​(Damascus)៖ កកើត​ឡើង​តាំង​ពី​៣០០០ឆ្នាំ​មុន​គ.ស​​បច្ចុប្បន្ន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ស៊ីរី​៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.