ក្រសួងព័ត៌មានសម្រេចលុបអាជ្ញាប័ណ្ណគេហទំព័ររបស់លោក ផែង វណ្ណៈ ដោយសារការជេរប្រមាថចំពោះព្រះសង្ឃ

ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងព័ត៌មានសម្រេចលុបអាជ្ញាប័ណ្ណគេហទំព័ររបស់លោក ផែង វណ្ណៈ ដោយសារការជេរប្រមាថចំពោះព្រះសង្ឃ ធ្វើអោយបះពាល់យ៉ាងធ្ងន៉ធ្ងរលើវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្នដែលជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន៉ធ្ងរលើវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មដែលសាមីខ្លួនបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងព័ត៌មាន។

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.