ដល់កម្មករសំណង់ដែរហើយ ! រកឃើញកម្មករសំណង់ជាង ៦០ នាក់ នៅកោះពេជ្រ រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៣០ នាក់ ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ តាមរយៈបញ្ជីឈ្មោះ ដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋបាលរាជធានី បានឱ្យដឹងថា នៅក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងទាំង ៣៣០ ករណី នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ គឺរកឃើញកម្មករសំណង់ប្រមាណជាង ៦០ នាក់ វិជ្ជមានកូវីដ-១៩ នៅក្នុងតំបន់កោះពេជ្យ ដែលមានលេខរៀងចាប់ពី ២២៥ ដល់ ២៨៧ ។

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.