មានសង្ឃឹមហើយ!! ដោយមើលឃើញបញ្ហាចម្បង ទារកនិងកុមារ ក្រុមហ៊ុនធំៗ ចំនួន២ចាប់ដៃគ្នាផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ សម្រាប់ពួកគាត់ ហើយអះអាងថាប្រសិទ្ធភាព១០០%

ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងជាច្រើន កន្លងទៅសម្រុកនាំគ្នាផលិតតែវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩សម្រាប់តែមនុស្សធំតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលកាន់តែគ្រោះថា្នក់បំផុតនោះគឺទារក និងកុមារ មនុស្សជំពូកនេះគឺឆាប់មានហានីភ័យខ្លាំងបំផុត ខណៈកោសិការនៅមិនទាន់រឹងមាំខ្លាំងដូចមនុស្សធំឡើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តួយ៉ាងគិតមកទល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងកំពូលចំនួនពីរ គឺក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ BioNTech និងក្រុមហ៊ុន Pfizer របស់អាមេរិកបានចូលខ្លួននិងកំពុងតែពូតដៃគ្នា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងបង្កាកូវីដ១៩សម្រាប់ទារកនិងកុមារ ដែលវ៉ាសាំងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះអាចចាក់បានទារកចាប់ពីអាយុ ៦ខែ និងកុមារអាយុចាប់ ៥-១២ឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុនអះអាងថាវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ នេះបើយោងទៅតាមរបាយការសារព័ត៌មាន Reuters ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របាយការណ៍ខាងលើដដែលបានអោយដឹងថា ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង BioNTech បានអោយដឹងថាវ៉ាក់សាំងដែលផលិតសម្រាប់កុម៉ារអាយុចាប់ពី៥-១២ឆ្នាំអាចនឹងចេញមុន ខណៈបច្ចុប្បន្នលោកត្រូវការពេលខ្លះ ពោលគឺកំពុងតែប្រមូលព័ត៌មាននិងទិន្នន័យ ហើយក៏ត្រូវសុំកា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធដែរមុនអោយវាក់សាំងប្រភេទដំបូងរបស់ខ្លួនចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារ ក្នុងករណីវាដំណើរការរលូន កុមារនឹងត្រូវបានទទួលការចាក់វ៉ា់សាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងកំពូលខាងលើនេះអាចនឹងចេញវ៉ាក់សាំងបីក្រុម ដែលក្រុមទី១នោះវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ទារកអាយុ៦ខែ អាចនឹងប្រកាសចេញនៅដើមខែកញ្ញា ចំណែកឯវ៉ាក់សាំងក្រុមទី២ កុម៉ាអាយុពី ៥ទៅ១២ឆ្នាំ អាចនឹងប្រកាសចេញនៅខែកក្កដា រីឯវ៉ាសាំងក្រុមទី៣ កុមារអាយុពី១២-១៥ឆ្នាំត្រូវបានគេធ្វើតេស្តរួចហើយមានប្រសិទ្ធភាព ១០០% ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាសាំងទាំងពីនេះ កំពុងតែឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុប និងអាស៊ីមួយចំនួន ដូចជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជោគជ័យនៅក្នុងការចាក់វ៉ាសាំងពីរនេះអោយប្រជាជនរបស់ខ្លួន ណៈប្រជាជនប្រទេសមួយនេះលែងពាក់ម៉ាស់ហើយ ងាកទៅប្រទេសសិង្ហបុរីក៏បានចាក់វ៉ាសាំងទាំងពីរនេះអោយប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែរ ដែលមានករណីឆ្លងតិចតួចបំផុត ។

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.