ដំណឹងបន្ទាន់ !! ទីបំផុតប្រេង សាំងនៅកម្ពុជាឡើងថ្លៃមួយក្រឺ . តទៀតហើយ មួយលីត្រតម្លៃរហូតដល់ទៅ…

នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាសពីថ្លៃល ក់ប្រេងឥ . ន្ .ធនៈ នៅតាមស្ថានីយសម្រាប់លក់រាយ ចាប់ពីថ្ងៃ ទី ១៦ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានបានឱ្យដឹងថា តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះ ១ លីត្រ តម្លៃ ៣៨០០ រៀល ។ ចំណែកឯប្រេងម៉ា .ស៊ូតវិញនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះមានតម្លៃ ៣៤០០ រៀល ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើធៀបទៅនឹងសប្ដាហ៍មុន យើងឃើញថាតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតានៅសប្ដាហ៍នេះមានតម្លៃថ្លៃជាងសប្ដាហ៍មុន ៥០ រៀល ដោយកាលពីសប្ដាហ៍មុន តម្លៃសាំងធម្មតាត្រឹមតែ​ ៣៧៥០ រៀលប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ១ លីត្រ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកឯតម្លៃប្រេងម៉ា .ស៊ូតវិញ ក៏បានហក់ឡើងថ្លៃដូចគ្នាដល់ទៅ ១០០ រៀល ដោយសប្ដាហ៍មុន គឺមានតម្លៃត្រឹមតែ ៣៣០០ រៀលប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ១ លីត្រ ៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.