គាំទ្រពេញទំហឹង! អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ បញ្ជាឲ្យរុះរើស្លាកប៉ាណូផ្សាយស្រាទាំងអស់ ខណៈខេត្តនេះជាអ្នក​រៀនសូត្រចេះដឹង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឯកឧត្តម វ៉ី សំណាង បានដាក់បទបញ្ជា​ទៅដល់មន្ទីរពាក់ពន្ធ័ឱ្យ​ផ្តើមរុះរើចេញជា​បន្ទាន់​នូវស្លាកប៉ាណូដែលបានលើក​តាំងផ្សព្វផ្សាយផលិតផល​ស្រា.បៀរផ្សេងៗ និងមិនឱ្យមានលក់ស្រា.បៀរ ខណៈអ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺ ជាអ្នករៀនសូត្រចេះដឹង​មិនមែនជាអ្នកប្រមឹកខួប។ ឯកឧត្តម លើកឡើងដូច្នេះនៅក្នុង​កិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយ​ជាមួយគណៈកម្មការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ ក្នុងក្របខណ្ឌខេត្តខេត្តកំពង់ស្ពឺ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តម វ៉ី សំណាង បានលើកឡើងថា សម្តេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត ត្រូវបានចាត់​ជាអ្នកប្រាជ្ញដែលបានចង​ក្រងស្នាដៃនិពន្ធជាច្រើនរួមទាំង​វចនានុក្រមខ្មែរសម្រាប់កូន​ចៅគ្រប់ជំនាន់ក្រោយៗប្រើប្រាស់ ហើយព្រះអង្គជា​ឈាមជ័រកូន​កសិករអ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដូច្នេះមិនជាអ្នក​ដែលខ្ជិលច្រអូសដូចពាក្យគេថា ហើយមួយវិញទៀត​ក៏មិនមែនជាអ្នកផឹក​ស៊ីអួទីនួនោះដែរ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តមលើកឡើងដូច្នេះ គឺសំដៅដល់ការ​ផ្សព្វផ្សាយផលិត ផលស្រា.បៀរដែលធ្វើអោយប៉ះពាល់​ដល់សុខភាព​ពលរដ្ឋពិសេសប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការផ្សព្វ ផ្សាយវិធានការទប់ ស្កាត់ការរីករាលជំងឺកូវីដ-១៩។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តមថាការទទួលទានស្រា ឬ គ្រឿង.ស្រ.វឹ.ង ឬ ទឹកប្តូរនិស្ស័យធ្វើឱ្យ មនុស្សប្រែនូវអត្តចរិត ប្រែនិស្ស័យ នាំឱ្យមាន ហិ.ង្សាក្នុងគ្រួសារ និងនាំឱ្យមានការជួបជុំដែល​ប៉ះពាល់ដល់វិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តម សុំឱ្យមានការរុះរើប៉ាណូផ្សព្វផ្សាយផលិត ផលស្រា.បៀរ ទាំងអស់ចេញពីក្របខណ្ឌខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដោយដាក់ជំនួស​មកវិញនូវប៉ាណូទាំងឡាយណា​ដែលជួយដល់សុខភាព​ពលរដ្ឋទូទៅ ព្រោះប៉ាណូទាំង​នេះវាគ្មានចំណេញ​អ្វីដល់សង្គមជាតិនោះទេ។ ជុំវិញការដាក់​បទបញ្ជាឱ្យធ្វើការរុះរើចេញនេះ​ដែរអភិបាល ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឯកឧត្តម វ៉ី សំណាង បានចាត់​អភិបាលរង ខេត្តម្នាក់ដើម្បីដឹកនាំចាត់ វិធានការលើការងារនេះឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាព និងតម្លាភាពហើយ​មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ​ត្រូវចូលរួមអនុវត្តន៍។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយវិញទៀតឯកឧត្តមអភិបាលក៏ជំរុញឱ្យគណៈ កម្មការត្រួតពិនិត្យការ​អនុវត្តពិន័យអន្តរការណ៍​ចំពោះបុគ្គល​ដែលមិនគោរពវិធាន​ការរដ្ឋបាលនិងវិធានសុខាភិបាល​ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ កូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកា.ច.សា.ហា.វ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗ ឱ្យផ្តើមអនុវត្តការផាកពិន័យ​ទៅតាមច្បាប់​ដែលបានកំណត់ចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណា​ដែលមិនពាក់ម៉ាសនៅទីសាធារណៈនិងទៅទីប្រជុំជនផងដែរ៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.