ស្លុ តចិត្ត!! ក្មេង១ខួបដើរវង្វេ​ ងចូលព្រៃបាត់៥ថ្ងៃ ពេលរកឃើញនៅមានជីវិត តែអ្វីដែលនៅជាប់តាមខ្លួន អាណិតខ្លោចចិត្ត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្មេងជនជាតិ​ចិន​ទើប​ចេះ​ដើរ​តេះតះ​ម្នាក់ អាយុ​ជាង​ ១ខួប បាន​ដើរ​វង្វេ ងចូល​ព្រៃបាត់អស់​រយៈពេល​ច្រើន​ថ្ងៃនៅក្រោយ​ផ្ទះ​ ក្នុងតំបន់​ក្វាង​ស៊ី ហើយក៏ត្រូវ​បានគេរក​ឃើញ​ក្នុង​ស្ថាន​ភាពគួរ​ឲ្យសង្វេគ​ខ្លោច​ចិត្ត តែ​នៅ​មាន​ជីវិត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្មេង​ស្រី​រ ងគ្រោះ​មាន​ឈ្មោះ Xiaojiao អាយុ​ទើប ១ខួប ៨​ខែ ​ត្រូវ​បាន​ឪពុក​ឈ្មោះ Chen Qingran ​រាយការណ៍​ទៅ​អាជ្ញា ធរ​បន្ទាប់ពីដើរ​ស្វែង​រក​ខ្លួន​ឯង​មិន​ឃើញ​​រយៈ​ពេល​មួយថ្ងៃ​ដំបូង។ ​ទាំង​​អាជ្ញា ធរ និង​អ្នក​ភូមិ​ប្រមាណ​ជាង ៧០០​នាក់​ បាន​ចេញ​ប្រតិបត្តិការ​រុក​រក​ទាំង​ថ្ងៃ​ទាំង​យប់​រយៈ​ពេល ៥ថ្ងៃ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួក​គេ​បាន​ដាក់​គោល​ដៅ​ស្វែង​រក​ពី​ផ្ទះ​ក្មេង​​​ចម្ងាយ ២,៥​គីឡូ​ម៉ែត្រ​ជុំវិញ រហូត​ទីបំផុត​រក​ឃើញ​ដោយសារ​អ្នក​ភូមិ​ម្នាក់។ ក្នុង​បេសកកម្ម​តាម​រក​ ប៉ូលិស​បាន​ប្រើ​សុនខ​ហិត​ក្លិន និង​កូន​យន្តហោះ​ដ្រូន​ច្រើន​គ្រឿង។ ​ការ​ស្វែងរក​ធ្វើ​នៅ​តាម​គ្រប់​ច្រក​ល្ហក់​ក្នុង​ភូមិដូចជា លើ​ផ្ទះ​ក្រោម​ផ្ទះ តាម​ពាង​ទឹក ស្រះទឹក ហើយ​មេឃ​ធ្លាក់​ភ្លៀង​បានធ្វើឲ្យការ​រុករក​កាន់​តែ​ពិបាក​ទ្វេ​ឡើង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រតិបត្តិការ​បន្ត​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ ក៏មានសញ្ញា​គួរ​ឲ្យ​កត់សម្គាល់​មួយ គឺ​អ្នក​ភូមិ​បាន​ឮ​សម្លេង​ក្មេង​ យំ​ខ្សាវ​ៗ​ល្វើយ​ៗ​ចេញ​ពី​ទួល​មួយក្នុង​ព្រៃ​ ពេលដើរកាត់ទីនោះ។ ក្រោយ​មក​ប៉ូលិស រួម​ទាំង​ឪពុក​ក្មេងក៏​ប្រញាប់​ទៅ​មើល​ក៏​ឃើញក្មេងស្រី​ដួល​ផ្កាប់​មុខ​លើ​ស្មៅ​ដើរ​លែង​រួចទៅហើយ តែទាញ​នាង​មកមើល ដឹង​ថា​នាង​នៅ​មាន​ជីវិតនៅឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុមារី​រង គ្រោះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រទះឃើញ​ដេកដួល​ នៅ​ក្បែរ​គុម្ពោតព្រៃ​ជិត​ប្រឡាយ​ទឹក​តូច​មួយ​ក្នុង​សភាព ​ទន់ដៃ​ទន់​ជើង​ហេវហត់​អស់​កម្លាំងខ្លាំង។ Xiaojiao ជាកូនស្រី​ក្មេង​ជាង​គេ​ក្នុង​គ្រួសារ​ ត្រូវ​គេ​ផ្ដល់​ដំណឹង​មក​ថា ​មុន​បា ត់​ខ្លួន​ នាង​បាន​កំពុង​លេង​ជាមួយ​បងប្រុស​អាយុ ៦ឆ្នាំ​ម្នាក់ ​និង​បងស្រី​អាយុ ៤ឆ្នាំម្នាក់ក្នុង​ផ្ទះ​ពួក​គេ ​ប៉ុន្តែ​ក្រោយ​មក​បាន​ដើរ​វង្វេង​ចូល​ព្រៃ​តែ​​ម្នាក់​ឯង ​​​គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​ដឹង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ពេល​កុមារី​ត្រូវ​គេ​រក​ឃើញ នាង​មាន​អាការៈ​ខ្សោះជាតិ​ទឹក​ធ្ង ន់ធ្ងរ ​ស្លេក​មុខ​ ស្លេក​ មាត់​គួរ​ឲ្យ​អាណិត​មែន​ទែន​ ព្រោះ​​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​បា ត់​ខ្លួន ៨៨​ម៉ោងនេះ​នាងមិន​បានញ៉ាំ​អាហារ​អ្វី​ទាំង​អស់។ ​រឿង​មួយ​ទៀត​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​កាន់​តែ​ខ្លោ ច​ចិត្ត​ គឺ​លើ​រាងកាយ ​តាម​ដៃ ជើង​ មុខ​ដែល​មិន​មាន​សំលៀក​បំពាក់​ការពារ​នោះ ត្រូវ​សត្វ​ល្អិត​ខាំ​ទិច ​រហូត​មាន​ស្នាម​កន្ទួល​ក្រហម​ ​លើ​ស្បែក​គួរ​សង្វេគ​ខ្លាំងណាស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ​ពេល​រក​ឃើញ ​ក្រុម​ស ង្គ្រោះ​បាន​បញ្ជូន​នាង​ទៅ​កាន់​មន្ទីរពេទ្យ​​នៅ​ក្បែរ​នោះ​ យ៉ាង​ប្រញាប់ប្រញាល់​បំផុត។ គ្រូពេទ្យ​ទទួលខុស​ត្រូវ​លើ​អាការៈ​របស់​ក្មេង​តូច​បាន​បញ្ជាក់​ថា នេះ​ជា​អព្ភូតហេតុ​អស្ចារ្យ​មួយ​ដែល​នាង អាច​នៅ​រស់បាន។ ​ហើយ​លោកបាន​សន្និដ្ឋាន​ថា ​នាង​តូច​ប្រហែល​ជា​អាច​រស់ដោយ​សារ​ផឹក​តំណក់​ទឹកភ្លៀង ខណៈ​ពេលនាងដេកដួលលើដី៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.