សូមជួយគាត់ផង!! កុមារាម្នាក់ ដៃពិការព្រោះគេលួចវា.យពេលទៅចំការ ហើយប្រឹងមើលថែម្តាយសតិមិនគ្រប់ និងប្អូនៗ ហើយពេលនេះប្អូនប្រុសបាន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាជនជាច្រើនបានរំជួលចិត្ត ក្រោយបានដឹងរឿងដ៏កំសត់របស់កុមារាម្នាក់ ដោយយោងតាមការបង្ហោះរបស់គណនីហ្វេសបុកមួយឈ្មោះ Pien Yaty ដោយកញ្ញាបានរៀបរាប់ថា:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់ជាក្មេងម្នាក់ដែលរឹងមាំ តស៊ូរកលុយចញ្ចឹមម្តាយសតិមិនគ្រប់ ឳពុកវិញទៅបាត់មិនដែលមកមើលថែពួកគាត់ គាត់ត្រូវរកលុយចញ្ចឹមម្តាយផងចញ្ចឹមប្អូនពីនាក់ទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្មួយត្រូវគេវ៉ៃពេលទៅជាជ័រកៅស៊ូម្តងៗ ទោះគ្មានអ្នកណាជូនគាត់មកពេទ្យក៏គាត់ឡើងមកម្នាក់ឯងមកជួបខ្ញុំដែរ ព្រោះគាត់ចង់បានដៃត្រង់ឡើងវិញ នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថានិងមានបងប្អូនសប្បុរសជនអាណិតជួយគាត់បន្តទៀតផង🙏017255527 069255533៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.