អ្នកជំនាញ៖ អ្នកអត់ចាក់វ៉ាក់សាំង នឹងក្លាយជាកន្លែងបង្កាត់ពូជសម្រាប់វីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មី

វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ កំពុងតែចរាចរណ៍នៅទូទាំងភិពភពលោក ដោយប្រទេសនីមួយបាន តម្រូវឱ្យប្រជាជនខ្លួនចាក់​វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ១៩ ក្នុងនោះមានទាំងមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារជាដើម។ ប៉ុន្តែក៏នៅមានមនុស្សមួយចំនួនមិនទាន់​បានទទួលវ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេ ក្នុងហេតុផលផ្សេងពីគ្នា។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លងទៅមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិក បានបង្ហាញពីក្ដីបារម្ភថា ការបណ្ដែតបណ្ដោយអ្នកមិនចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួនច្រើនជួបជុំគ្នា អាចនឹងធ្វើឱ្យវីរុសបំប្លែងខ្លួន ហើយមានលេចចេញនូវពពួកវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មីដែលគ្រោះថ្នាក់និងងាយឆ្លងជាងមុន
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់បញ្ហានៃការមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្ការកូវីដ១៩នេះ អ្នកជំនាញក៏បានព្រមានដែរថា “អ្នកដែលមិនបាន​ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ អាចនឹងក្លាយជាកន្លែងរស់នៅយ៉ាងមានក្ដីសុខសាន្ត របស់វីរុសកូវីដ១៩ ទាំងប្រភេទថ្មីនឹងប្រភេទចាស់ ព្រោះថាអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង អាចចម្លងវីរុសកូវីដ១៩ ពីមនុស្សម្នាក់ ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតបានយ៉ាងងាយ​ ហើយវានឹងចម្លងទៅមនុស្សជាច្រើនទៀតដែរ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ វេជ្ជបណ្ឌិត Michael Saag សាស្រ្តាចារ្យផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនិងជំងឺឆ្លងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Alabama នៅ Birmingham” នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារគេហទំព័រ theguardian។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះដែរ បើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNBC ក៏បានឱ្យដឹងដែរថា អ្នកដែលមិនបានចាក់​វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ១៩ គឺប្រឈមមុខជាមួយនឹងហានីភ័យឆ្លង វីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មី Detla បានយ៉ាងងាយបំផុត ព្រោះថាក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេ មិនមានរនាំដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងវីរុសកូវីដ១៩បាន។

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.