សំណាងណាស់!! អ្នកចា.ក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនប្រភេទនេះ អាចទ.ប់អូមីក្រុងបានស្ទើរតែ១០០%…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការសិក្សាបានបង្ហាញថា អ្នកដែលបានចា.ក់វ៉ាក់សាំងចិន Sinovac ដូសជម្រុញ ឬដូសទី៣ គឺមានប្រសិទ្ធិភាពអាចការពារវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងបានរហូតដល់ទៅ ៩៤ភាគរយឯណោះ។យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Forbes បានឱ្យដឹងថា តាមរបាយការណ៍ការសិក្សារបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិទ្យាល័យ Hong Kong បានបង្ហាញថា មនុស្ស៧នាក់ ក្នុងចំណោម ២០នាក់ដែលបានចា.ក់វ៉ាក់សាំង Sinovac២ដូស​គឺអាចមានប្រសិទ្ធិភាពការពារពីរុសបំប្លែង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីអូមីក្រុងតែប្រមាណ ៣៥% តែប៉ុណ្ណោះ។យ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ការសិក្សាទៅលើមនុស្ស៤៨នាក់ដែលបាន ចា.ក់វ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន៣ដូស គឺមាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិទ្ធិភាពអាចការពារវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុង បានរហូតដល់ទៅ ៩៤%ឯណោះ។ របាយការណ៍បានបន្ថែមទៀតថា ការសិក្សាខាងលើនេះ គឺផ្អែកទៅលើ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សំណាកនៃវីរុសបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង (omicron) ចំនួនពីរ ដែលប្រមូលបានពីហុងកុង ហើយបច្ចុប្បន្នគេកំពុងតែបន្ដធ្វើការសិក្សាបន្ថែម ដើម្បីផ្តល់នូវការវា.យតម្លៃដ៏ទូលំទូលាយបន្ថែមជាងនេះទៀតផងដែរ។គួរជម្រាបផងដែរថា វ៉ាក់សាំងចិន Sinovac គឺជាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ ដែលមានការប្រើប្រាស់ច្រើន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បំផុតនៅលើលោក។ បន្ថែមពីនេះទៀត Sinovac ក៏ជាវ៉ាកសាំងមួយនៅក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងដទៃដែលទទួលបានការអនុម័តជាបន្ទាន់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក៕ប្រភព៖Business Cambodia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.