ចូលរួមរំលែ.កទុ. ក្ខ!! ព្យុះ.ទីហ្វុងមួយ បានវា.យប្រ.ហារមនុស្សជិត ៤០០ នាក់បានស្ល-ា .ប់ រងរបួ.ស និងកំពុងបា. ត់ខ្លួនច្រើននាក់នៅប្រទេស…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ នេះ អាជ្ញាធរប្រទេសហ្វីលីពីន បានឱ្យដឹងថា ព្យុះទីហ្វុង ធ្វើឱ្យជីវិតមនុស្សប្រមាណ ៣៧៥ នាក់ បានបា.ត់ប.ង់ជីវិត ក្នុងតំបន់ Visayas និង Mindanao ហើយមនុស្សចំនួន ៥០០ នាក់ផ្សេងទៀត បានរងរបួ.ស បន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះនេះបានវា.យប្រ.ហារ នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២០២១ កន្លងមកនេះ។ខណៈនេះដែរ អាជ្ញាធរប្រទេសហ្វីលីពីន ក៏កំពុងធ្វើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និង បានបញ្ចេញក្រុមជួយស.ង្គ្រោះ ដើម្បីប្រតិបត្តិ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការណ៍ជួយជនរង.គ្រោះដែលកំពុងបា.ត់ខ្លួនបន្តទៀត នៅក្នុង.គ្រោះ.ធម្មជាតិនៃព្យុះទីហ្វុងដ៏សា.ហាវបំផុតមួយនេះផងដែរ។ បើតាមការឱ្យដឹង ចំនួនមនុស្ស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលកំពុងបា.ត់ខ្លួននេះ មានចំនួនប្រមាណ ៥៦ នាក់។គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ចំពោះព្យុះទីហ្វុងមួយនេះមានល្បឿន ១៩៥ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ។ មិន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកាកបាទក្រហមរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីន ក៏បានអំពាវនាវជាបន្ទាន់ដោយត្រូវការ ២២ លានដុល្លារ ដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស.ង្គ្រោះរយៈពេលវែងទៀតផង៕ប្រភព៖ BBC & THE CATHOLIC LEADER

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.