ឆ្លងឆ្នាំរួច បានជិះឡាន Free ! បើដើរលេងសោះ ប្រើសុទ្ធ តែអា.វុ.ធទំនើបៗបែបនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
កំពង់ស្ពឺ​ :នៅថៃ្ងទី​០១ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០២២ សមត្ថកិច្ច​នគរបាល​បានអន្ដរាគម​ន៍ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បាន​ដ​.កហូ.ត​ពីក្រុមក្មេងទំនេីងនូវអា.វុ.ធ​ដែលបានប.ង្កអស.ន្ដិ.សុខនៅក្នុងសង្គម​ នាឱកាសថៃ្ងបុណ្យឆ្លងឆ្នាំថ្មី​ ឆ្នាំ​សក​ល​ ២០២១​ និងបញ្ចប់ក្នុងយប់ថៃ្ងចុងក្រោយ​​ នៃឆ្នាំ​២០២១​នេះ​។

(ពលរដ្ឋ​ល្អ​ =» គោរពច្បា.ប់​) ​ក្នុងសហគមន៍​ គ្មាន​អំពើ​ហិ.ង្សា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.