ជួយរកចា.ប់វាឲ្យបានផង មិនត្រូវការលុយសំណងអ្វីពីអ្នកដែលស.ម្លា..ប់ប៉ាខ្ញុំទេ ឯចៅស្រែករកតា ថាបានពីណាជូនទៅរៀន (ឃើញវីដេអូរំជួលចិត្ត )

សូមបងប្អូនប្រុ.ងប្រ.យ័ត្នជាពិសេសរាល់ពេលឆ្ល.ងថ្នល់ តែពេលខ្លះយើងប្រុ.ងប្រ.យ័ត្នហើយ អ្នកបើក.បរមិនបានប្រុ.ងប្រ.យ័ត្នក៏អាចធ្វើឲ្យមានប.ញ្ហាកើតឡើងបានដែរ ជាក់ស្ដែងតាមរយៈវីដេអូនេះតែម្ដង ដោយរថយន្តប.ង្កអាចជៀសបាន តែបែរជាមកបុ.កទាំងស្រ.ស់ៗបែបនេះ ធ្វើឲ្យបុរសចំណាស់ម្នាក់បានបា.ត់ប.ង់ជីវិត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមអាខោន លោក អ៊ុក សីហា ដែលត្រូវជាកូនបានបា.ត់ប.ង់ឪពុកទាំងបែបនេះ រួចបានលើកឡើងថា៖«ជួយរកចា.ប់វាអោយបានផង ម៉ែ បងប្អូនខ្ញុំមិនត្រូវការលុយសំណងអ្វីពីអ្នកដែលស..ម្លា..ប់ប៉ាខ្ញុំទេ សុំត្រឹមអោយវាច្បា.ប់អ្នកចា.ត់ការ។»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេ អាខោនខាងលើបានប ង្ហោះរូបកូន ដែលត្រូវជាចៅជ.ន.រ.ងគ្រោ-ះ ក្រោយដឹងដំណឹងថាជីតាបា.ត់.ប.ង់ជីវិត ក៏ស្រែ.កយំតែម្ដង រួចសួរថា «ចៅជាទីស្រលាញ់របស់គាត់ ងើបពីដេកដឹងថាកុងស្លា…ប់ គាត់សួរថាបានអ្នកណាជូនគាត់ទៅរៀនទៀត»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្រួសារជ.នរ.ងគ្រោ-ះផង ជាពិសេសស្នើសុំឲ្យជនប.ង្កចូលខ្លួនមកដោ-ះស្រាយផង។

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.