មិនគួររំលង! មកស្គាល់អំពីការវិវត្តនៃទង់ជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាទាំង១០ សម័យកាល

ជាការពិតណាស់ ទង់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនមានតែ១ប្រភេទ ដូចជាយើងរាល់គ្នាឃើញសព្វថ្ងៃនេះទេ។ ទង់ជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការវិវត្តពីមួយសម័យកាល ទៅមួយសម័យកាល។ ប្រិយមិត្តដឹងទេ? ទង់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃនេះ គឺជាទង់ជាតិតែមួយគត់ក្នុងពិភពលោកដែលមានស្ថាប័តយកម្ម គឺជាប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះឯង។ ទង់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានបីពណ៌គឺ ពណ៌ក្រហមដែលតំណាងអោយប្រទេសជាតិ ពណ៌ខៀវដែលតំណាងអោយព្រះមហាក្សត្រ និងពណ៌សរូបប្រាសាទអង្គរវត្តដែលតំណាងអោយសាសនា។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពនៃទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាទាំង១០សម័យកាល៖

ទី១. ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាមុនឆ្នាំ១៨៦៣


ទី២. ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាកំឡុងឆ្នាំ១៨៦៣ ដល់ឆ្នាំ១៩៤៨


ទី៣. ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងពេលខែមិនា ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៤៥


ទី៤. ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងឆ្នាំ១៩៤៨ ដល់ឆ្នាំ១៩៧០


ទី៥. ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរ ពីឆ្នាំ១៩៧០ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៥


ទី៦. ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (ប៉ុល ពត) ពីឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៩


ទី៧. ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា ពីឆ្នាំ១៩៧៩ ដល់ឆ្នាំ១៩៨៩


ទី៨. ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យរដ្ឋកម្ពុជា ពីឆ្នាំ១៩៨៩ ដល់ឆ្នាំ១៩៩១


ទី៩. ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យកាលអ៊ុនតាក់ (អង្គការសហប្រជាជាតិ) ពីឆ្នាំ១៩៩២ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៣


ទី១០. ទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពីឆ្នាំ១៩៩៣ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.