រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីការអនុវត្តវិធានការ សុខាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩(អូមីក្រុង)

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីការអនុវត្តវិធានការ សុខាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩ ពិសេសមេរោគបំប្លែង ប្រភេទអូមីក្រុង

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.