អាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលសម្រេចកំណត់ចំនួនប្រាក់ពិន័យជាក់លាក់ ចំពោះអ្នកល្មើសវិធានការនានា

(ខេត្តកណ្ដាល)៖ អាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាល នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការសម្រេចកំណត់ចំនួនប្រាក់ពិន័យជាក់លាក់ ចំពោះអ្នកល្មើសវិធានការនានា។ អ្នកល្មើសមិនបង់ប្រាក់តាមការកំណត់ ត្រូវបញ្ចូនសំណុំរឿងទៅតុលាការ!
សូម​អានលិខិតប្រកាសព័ត៌មាន របស់អាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាល ដូចខាងក្រោម៖

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.