ពិតប្រាកដ!! ខាងCDC បញ្ជាក់ អ្នកតេស្តរហ័ស ក្រហម ២ ឆ្នូតបានន័យថា…មេរោ.គដទៃ មិនបង្ហាញពីរឆ្នូតឡើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាយកដ្ឋានប្រយុ.ទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង ហៅកា.ត់ថា CDC នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ នេះ បានចេញព័ត័មាន ពីលទ្ធផល តេស្តរហ័ស ជូនសាធារណជន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជ្រាប់ជាព័ត៌មាន។ក្នុងនោះ ខាងនាយកដ្ឋានបានបញ្ជាក់ឱ្យបានដឹងថា ប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់ ធ្វើតេស្តរហ័សកូវីដ-១៩ (Rapid Test ) ឃើញក្រហម ២

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នូត មានន័យថា វិជុ្ជមានកូវីដ-១៩ (បុគ្គលនោះឆ្លងកូវីដ-១៩)។បន្ថែមលើសពីនេះ ខាងនាយកដ្ឋានបានបញ្ជាក់ ឱ្យដឹងបន្ថែមថា តេស្តរហ័សកូវីដ-១៩ មិន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្ហាញក្រហមពីឆ្នូត ចំពោះបុគ្គលឆ្លងមេរោ.គផ្ដាសាយ ឬមេរោ.គដទៃឡើយ៕ ប្រភព៖ប្រជាប្រិយ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.