ដល់កហើយ!! រកឃើញមនុស្ស១៥ នាក់ ឆ្លង​តគ្នា​ ដោយសារ​​ចូលរួមពិធី​បុណ្យ​សព​នៅ​ភូមិ​មួយ​នៅ​ខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពី​ការរកឃើញ​អ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១៥នាក់ នៅថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាជ្ញាធរ​បានបញ្ជាក់ថា អ្នកជំងឺទាំង ១៥ នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ​ព្រឹត្តិការណ៍​ក្នុង​ភូមិកូលាបទង ឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទោង​ ខេត្តកំពង់ធំ ដែល​បាន​ចូលរួមពិធី​បុណ្យ​សព៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.