ប្រសើរណាស់! កម្ពុជាកំពុងសិក្សាលទ្ធភាពបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ដោយខ្លួនឯង

នេះគឺជាដំណឹងមួយដ៏រំភើបខ្លាំងមែនទែន ខណៈពេលដែលបានឮដំណឹងមកថាក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គ្រោងនឹងធ្វើការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ដោយខ្លួនឯង។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បើយោងតាមប្រភពហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ លោក ហេង សុខគង់ ដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ លើកឡើងថា “សូមអបអរសាទរ ទីបំផុតក្រសួងសុខាភិបាលបាន និងកំពុងសិក្សាលទ្ធភាពបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជាហើយ”។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការសិក្សាសិក្សាលទ្ធភាពបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្រជុំមួយ រវាងលោកម៉ង ប៊ុនហេង ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ គឺលោក ចម ប្រសិទ្ធ ថ្ងៃនេះ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញ យើងរងចាំមើលក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសជាផ្លូវការ ដើម្បីបញ្ជាក់ឱ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែម។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើកម្ពុជាគ្រោងនឹងផលិតវ៉ាក់សុំាងកូវីដ‑១៩ តើកម្ពុជានឹងត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះ? ដូច្នេះ ដើម្បីឱ្យកាន់តែច្បាស់យើងត្រូវរងចាំមើលសេចក្ដីប្រកាសជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបន្ថែម។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.