គន្លឹះភ្ញោចដល់ទីតាំងសម្រើបទាំងអស់របស់ខាងស្រីកាន់តែពុះកញ្ជ្រោល

ពិតណាស់ តំបន់ សេ រ គឺជាកន្លែងដែលមានរំញោចខ្លាំងបំផុតនៃរាងកាយទាំងមូល ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនមានតែមួយកន្លែងហ្នឹងធ្វើឲ្យស្រី ស្រៀ វស្រើ បនោះទេ។ ដូច្នេះយកល្អគួរតែផ្តល់នូវការភ្ញោ ចដល់ដៃ គូលើកន្លែងផ្សេងៗទៀតតែសម្រាប់ប ម្រើដល់សម្រើបផ្លូ វ ភេ ទដែរដូចជា៖
បបូរមាត់៖​ បបូរមាត់គឺជាកន្លែងដែលមានរំញោចបំផុត ហើយអ្នកក៏អាចបង្កើនអារម្មណ៍នេះតាមរយៈការ ថើ បខ្លាំងៗ និងថើ បស្រើ បស្រា លដែរ។
ត្រចៀក៖​ ការស្ទាប់អង្អែលថ្នមៗនៅតំបន់ត្រចៀកអាចធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យបាន។ ចូរឲ្យដៃគូអង្គុយធម្មតា ហើយប្រើ អ ណ្តាត ឬម្រា មដៃ ប របោ សអ ង្អែលត្រ ចៀកទៅ។
កញ្ចឹងក៖​ កន្លែងនេះមានចុងសរសៃប្រសាទច្រើនណាស់ដែលវាជាហេតុផលមួយធ្វើឲ្យមានរំញោចខ្លាំង។ រាល់ការថើ ប និងប របោសអ ង្អែលនៅកន្លែងនេះពិតជាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើផ្លូវ ភេ ទ ណាស់។
ក្បា លសុ ដ ន់៖​ មែនហើយ មនុស្សស្រីមានក្បា លសុ ដ ន់ដែលមានរំញោ ចបំផុត ប៉ុន្តែដើម្បីផ្តល់រំញោចបានទាល់តែមានការបរបោសអង្អែ លថ្ន មៗទើបបាន។ ចូរប្រាកដថា ដៃ គូរបានទទួលនូវសម្ពាធត្រឹមត្រូវហើយ។
ចង្កេះ៖​ អ្នកក៏អាចបន្ថែមនូវការម៉ាស្សានៅខ្នងដើម្បីជាសកម្មភាពត្រៀមការរួ ម ភេ ទដែរ។ ខ្នងជាកន្លែងមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាសិចស៊ីក្រោយពីម៉ាស្សារួច។
ភ្លៅ ខាង ក្នុង៖​ ភ្លៅ ខាង ក្នុងក៏មានសរសៃប្រសាទច្រើននាស់ដែរ ប៉ុន្តែវាត្រូវការការដាក់សម្ពាធច្រើនជាងកន្លែងផ្សេងបន្តិចទើបមានអារម្មណ៍ផ្លូវ ភេ ទបាន។ ចូរឲ្យដៃគូខាំ ញេ ញ ថើប និងប្រើដុំទឹកកកត្រដុសចុះឡើងទៅ៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.