ប្លែកៗដល់កហើយ! គ្រាន់តែធ្វើជាអ្នកយំស្រែក តាមរោងបុណ្យ ស-ពសោះ ក្នុងមួយខែៗអាចរកចំណូលបាន រហូតដល់ទៅ…

មានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានផ្ទុះឡើង ដោយស្ត្រីជនជាតិចិនវ័យកណ្តាលម្នាក់ ក្រោយពីបានប្រកបមុខរបរដើរស្រែ កយំតាមរោងបុណ្យស-ព បានធ្វើឱ្យស្រ្តីរូបនេះក្លាយជាអ្នកមានយ៉ាងងាយ ។ស្រ្តីរូបនេះមិនត្រូវបានគេបញ្ចេ ញអត្តស ញ្ញា ណឡើយ ប៉ុន្តែត្រូវបានគេដឹងថារស់នៅក្នុងខេត្តហឺណាន នៃប្រទេសចិន ។ បើតាមឱ្យដឹង ស្ត្រីជនជាតិចិត្តរូបនេះ មានសមត្ថភាព និង ជំនាញពិសេសគឺការ

«យំ» ដោយគាត់តែងបានប្រើជំនាញនេះដើម្បីរកស៊ី និង ទទួលបានប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ ហើយគាត់តែងតែត្រូវបានគេជួលឱ្យ ទៅ ធ្វើ ជា អ្ន ក កា ន់ ទុ ក្ខ តា ម រោ ង បុ ណ្យ ស ព ជា ហូ រ ហែ ។ជាមួយនឹងមុខរបរនេះដែរ ស្ត្រីជនជាតិចិនដដែលនេះរកចំណូលបានមិនស្ទើរឡើយ ដោយសម្រាប់ការកាន់ទុក្ខម្តងរយៈពេល ៣០ នាទី គាត់អាចរកលុយបានប្រមាណ ៣០០ យ័ន ស្មើនឹង

៤២ ដុល្លារ ហើយសរុបក្នុងមួយឆ្នាំ គាត់រកចំណូលបានប្រមាណ ២០០ ០០០ យ័ន ស្មើ ២៨០០០ ដុល្លារអាមេរិក ។គួរឱ្យដឹងដែរថា សម្រាប់មុខរបរនេះ ស្រ្តីជនជាតិចិនខាងលើបានប្រកបអស់រយៈពេល ២០ ជាងមកហើយ ហើយចំណូលដែលរកបាននោះ

គាត់បានទិញផ្ទះសម្រាប់គ្រួសាររស់នៅយ៉ាងស្រួល មា ន ហូ ប ចុ ក គ្រ ប់គ្រា ន់ និ ង បា ន ប ញ្ជូ នកូ ន ប្រុ ស ច្ប ង រ ប ស់ គា ត់ ទៅ រៀ ន នៅ សា ក ល វិ ទ្យា ល័ យ ថែ ម ទៀ ត ផ ង ៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.